Słowenia - turystyka, atrakcje, noclegi

Rezerwacja noclegów w Słowenii w najlepszej cenie sprawdź

2022-05-18

Rząd Słowenii przyjmuje nową strategię turystyczną na lata 2022-2028


Słoweńska gospodarka turystyczna strategicznie koncentruje się na rozwoju i marketingu  turystyki butikowej o wyższej jakości, opartej na przyrodzie i tożsamości kulturowej. 

Ma ona na celu zrównoważony rozwój zgodnie z zasadą „something more and much better”, która przewiduje umiarkowany przyrost potencjału i wskaźników ilościowych oraz koncentruje się na wyższej jakości i wartości dodanej, opartej na przyrodzie i tożsamości kulturowej z naciskiem na działania restrukturyzacyjne.

Strategia wyznacza pięć celów:

 • podniesienie jakości, wartości całorocznej oferty turystycznej;

 • zwiększenie zadowolenia mieszkańców, pracowników turystyki i gości;

 • pozycjonowanie turystyki jako generatora wartości i zrównoważonego rozwoju;

 • dekarbonizacja i zrównoważenie słoweńskiej turystyki;

 • zapewnienie kompetentnej i wydajnej struktury zarządzania.

W strategii określono siedem obszarów polityki wraz z konkretnymi działaniami:

 • Inwestycje i otoczenie biznesu

 • Infrastruktura publiczna/wspólna i dziedzictwo kulturowe dla zapewnienia turystycznej atmosfery Słowenii

 • Zasoby ludzkie, które zwiększają wartość dodaną

 • Zrównoważony rozwój i Zielony Model Słoweńskiej Turystyki

 • Dostępność i zrównoważona mobilność

 • Zarządzanie destynacjami i integracja turystyczna

 • Produkty i marketing.

Ponadto określono trzy polityki horyzontalne, które mają wspierać realizację kluczowych polityk strategicznych:

 • Cyfrowa transformacja słoweńskiej turystyki,

 • Kierowanie polityką legislacyjną i finansową

 • Ramy instytucjonalne i horyzontalne zarządzanie międzyresortowe i międzysektorowe oraz koordynacja polityki.

Realizacja strategii będzie miała pozytywne skutki finansowe wynikające z jej podstawowego celu: zwiększenia wartości dodanej wytworzonej w podstawowej działalności turystycznej o 43% z 0,92 mld euro w 2019 roku do 1,31 mld euro rocznie do 2028 roku, przy założeniu średniorocznego tempa wzrostu na poziomie 8,9%. Szacuje się, że wraz z innymi rodzajami działalności pośrednio związanymi z turystyką całkowity popyt turystyczny wygeneruje 2,1 mld euro wartości dodanej w 2028 roku lub że w całym okresie strategicznym powstanie 11,5 mld euro wartości dodanej. 

Pozytywne skutki przyniesie także wzrost eksportu podróży turystycznych z 2,8 mld euro rocznie (2019) do 4 mld euro w 2028 roku. Aby osiągnąć cele we wszystkich obszarach konieczne będzie zainwestowanie łącznie 1,54 mld euro z publicznych funduszy europejskich i krajowych, potrzebnych do wdrożenia środków i działań politycznych. Są to jedynie ramy niezbędnego budżetu i nie stanowią one zobowiązania dla państwa. Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Technologii będzie co dwa lata przygotowywać plan działania na rzecz realizacji strategii.
 


 

Słowenia - piksel